1111

0000

....

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

CẦU XIN
Chấp tay quỳ trước phật đài 
.
Cầu xin đức phật lòng ngài từ bi .

Tâm linh con trẻ khốn nguy .

Cầu xin phật tổ ban nghì lời khuyên .


 Tâm con vướng bụi hão huyền .

Chấp tay con nguyện não phiền vơi đi .

Như lai phật tổ từ bi .

Xin ban phép lạ sân si lụi tàn .


 Tâm linh con – được bình an .

Mai sau con thác suối vàng thảnh thơi .

Trần gian cõi tạm ai ơi .

Mong hạnh phước đến người người an vui .